پایان نامه ها

شماره پایان نامه : ۷۱۵ ۹۰۴ TH QD

تعيين عوامل فعال بيولوژيک در گياه عناب تازه و خشک

Determination Active Agents of Fresh and Dried Jujube

شماره پایان نامه : ۱۱۴۶ ۲۵۱ TH GV

تاثيرمصرف ميوه عناب بر سطوح 6-IL وTNF سرم مردان غير فعال به دنبال اجراي آزمنون ‎۳۰ ثانيه اي وينگيت

.

شماره پایان نامه : ۲۴۵۵ ۲۵۱ TH GV

تاثير مصرف عناب روي شاخص هاي فشار اکسايشي منتخب سرمي دانشجويان دختر به دنبال يک جلسه تمرين مقاومتي حاد

The effect of ziziphus jujuba fruit consumption on serum selected oxidative stress characteristics of girl students

شماره پایان نامه : ۲۷۵۳ ۲۵۱ TH GV

اثر ‎6 هفته تمرين تناوبي و تداومي هوازي همراه با مصرف عصاره عناب بر سطح آيريزين پلاسمايي موشهاي صحرايي نر دچار سکته قلبي

administration on the level of plasma Irisin in myocard infration male rats

شماره پایان نامه : ۲۸۱۰ ۲۵۱ TH GV

تاثير ‎۶ هفته تمرين تناوبي و تداومي هوازي همراه با مصرف عاصره هيدروالکلي عناب بر سطوح آديپولين پلاسمايي موش هاي صحرايي نر دچار سکته قلبي

The effect of six weeks aerobic interval and aerobic continuous training with jujubes

شماره پایان نامه : ۲۸۱۴ ۲۵۱ TH GV

اثر ‎۶ هفته تمرين تناوبي و تداومي هوازي همراه بامصرف عصاره عناب بر سطح نسفاتين -‎۱پلاسمايي موش هاي صحرايي نر دچار سکته قلبي

The effect of six weeks interval aerobic and aerobic continuous training with of jujubes extract